unideb

Néprajzi Tanszék - A kutatócsoport története

 

Kutatási koncepció 2017-2022

A kutatócsoprt tudományos programja a magyar társadalom és a néprajztudomány szempontjából egyaránt aktuális és lényegi kérdésekre irányul. Eddigi kutatási ereményeinkre alapozva fókuszál a korábban kijelölt földrajzi területre (Gömör, Abaúj, Zemplén, Szabolcs, Szatmár, Bereg, Ung, Ugocsa, Bihar történeti megyékben kiválasztott hagyományos településformák), a népcsoportok, nemzetek, kulturális régiók, a nyugati és a keleti kereszténység kontaktzónájára. 

Ebben a pályázati ciklusban a kutatócsoport jelenorientált alapkutatásokat végez, amit szisztematikusona feltárt történeti háttérre épít. Problémaközpontú érdeklődésének középpontjában a kulturális alkalmazkodás és a társadalmi integráció, a kulturális örökség és örökségesítés, a migráció és a szegénység kulturális mintázata áll. Kiemelten kezeli a jelentős kortás társadalmi problémák néprajzi-antropológiai szempontú kutatását: tanulmányozza a hátrányos helyzetű kistérségekben élő családok kulturális, társadalmi helyzetét (pl. családszerkezet, életmód, megélhetési és mobilitási stratégiák, pauperizálódás), valamint a kapcsolódó migrációs témákat (pl. bevándorlás a határ mentén, tanyavilágra irányuló szociális migráció).

Kutatócsoportunk programja alapkutatás. Témája kettős irányultságú: egyrészt a 2012-2017 közötti tudományos munka egyenes folytatása, vagyis a 20. századi modernizáció és a jelen lokáis társadalmát érintő kihívások, a 21. századi eleji globalizációs folyamatok és a kulturális alkalmazkodás közötti összefüggések néprajzi-antropológiai vizsgálata. Másrészt pedig kiemelt kutatási témacsoport a kortás magyar társadalmat legerőteljesebben értintő szociokulturális jelenségek, köztük a hátrányos helyzetű gyerekek és családok mindennapi szokásainak vizsgálata és a Kárpát-medencében zajló migrációs jelenségek kutatása. 


 

Hírek, újdonságok