unideb

Néprajzi Tanszék - Könyvtár

A DE BTK Néprajzi Tanszékének könyvtára a Debreceni Egyetem főépületében a III. emelet 346-os termében található. A IV. emeleten olvasóterem (Stúdió) áll a könyvtárhasználók rendelkezésére. A könyvtár állománya kb. 22000 kötet. A könyvállomány elsődlegesen a néprajztudomány magyar és idegen nyelvű szakirodalmát tartalmazza, de megtalálhatók benne az általános kézikönyvek is.

Könyvtáros: Dombi Mária
Elérhetőség: Telefon: 06-52-316-666/22642
Email: marikaneprajz@yahoo.com
 

A könyvtár nyitvatartása félévenként változik.

A Néprajzi Tanszék könyvtárának használati szabályzata

Beiratkozás

A könyvtári tagság díjtalan és független az egyetemi könyvtári beiratkozástól. A beiratkozás az egyetemi tanulmányok megkezdése után bármikor lehetséges, a tagság a tanulmányok befejezéséig marad érvényben.

A Néprajzi Tanszék könyvtárának olvasója köteles bejelenteni a személyes adatokban, valamint a tanulmányokban beállt változásokat (szakváltoztatás, évhalasztás, tanulmányok befejezése), és adott esetben a Tanulmányi Osztály erre rendszeresített nyomtatványát köteles a könyvtárossal igazoltatni.

 

Könyvtári szolgáltatások

Kölcsönzés

Kizárólag beiratkozott olvasó kölcsönözhet a Néprajzi Tanszék könyvtárából, az alábbi szabályok szerint:

  • a tanszék oktatói és dolgozói
  • az egyetem néprajz szakos nappali és levelező hallgatói
  • az egyetemi doktori képzésben részt vevő hallgatók
  • a DE BTK intézeteinek oktatói

A kölcsönzés formája a dokumentum típusától, példányszámától, keresettségétől függ. Merev szabályok nincsenek, a könyvtáros a fenti szempontok figyelembevételével dönt, az alábbi elvek szerint:
1. egy hétre kölcsönözhető könyvek, kiadványok a legalább 3 példányban meglevő szakkönyvek (az utolsó példány kivételével)
2. három napra kölcsönözhető könyvek, kiadványok a több példányban meglévő, a tanszék által kiadott oktatást segítő jegyzetek, tankönyvek
3. egy napra kölcsönözhető könyvek, kiadványok (nyitvatartási időben) az 1 példányban meglévő könyvek
4. nem kölcsönözhető könyvek, kiadványok
  - lexikonok, szótárak, bibliográfiák, kézikönyvek
  - folyóiratok, múzeumi évkönyvek
  - kézirattári anyagok (DENIA, Gömöri Archívum)
  - szakdolgozatok, doktori értekezések

Egy olvasónál egyszerre legfeljebb 2-3 könyv lehet kikölcsönözve. A kölcsönzési határidő be nem tartása esetén a hallgató határozott időre kizárható a kölcsönzésből. Késedelmi díjat nem számítunk fel.

Minden félév végén vissza kell hozni az összes kikölcsönzött könyvet. Az újabb félév megkezdésekor csak azok a hallgatók kölcsönözhetnek, akiknek az elmúlt félévről nem maradt tartozásuk a könyvtár felé.

Amennyiben a kölcsönzött könyv elvész, vagy súlyos mértékben megrongálódik, a hallgató köteles a könyv pótlásáról gondoskodni (vásárlással, fénymásolással). Ha az olvasó a könyvet visszahozatalkor nem a könyvtárosnak adja át, egy könyvbe helyezett kis cédulán köteles feltüntetni a nevét és az évfolyamát.

Helyben olvasás

A Néprajzi Tanszék könyvtárának IV. emeleti olvasótermét (Stúdió) a DE BTK bármelyik oktatási intézményének oktatója, vagy hallgatója használhatja helyben olvasásra – ehhez beiratkoznia nem szükséges.

Fénymásolás

A könyvtár fénymásolást nem vállal, de az egyetemen található fénymásolókhoz a könyv, illetve folyóirat elvihető másolás céljából. Előzőleg ezt a könyvtárosnak be kell jelenteni, s a hallgatói igazolványt vagy egyéb dokumentumot a fénymásolás idejére a könyvtárosnál le kell adni.

Nyitva tartás

Minden félév kezdetekor, a szorgalmi és a vizsgaidőszakra vonatkozó nyitvatartási időt a könyvtár ajtajára kifüggesztjük. Az esetleges változásokat közben jelezzük.

Hírek, újdonságok