unideb

Néprajzi Tanszék - Debreceni Egyetem néprajz szakos alapképzés – BA

A néprajz alapképzés célja a néprajztudomány, az európai etnológia és a kulturális antropológia alapjainak megismertetése. Célunk továbbá a saját és mások kultúráját megértő, a szűkebb és tágabb közösségek kulturális identitását alakítani képes, az idegen kultúrákkal szemben toleráns szakemberek képzése, akik jártasak a kultúrakutatásban, képesek a kultúra működési törvényszerűségeit a múltban és a jelenben megérteni és értelmezni. A folklorisztika elméleti ismereteinek elsajátításán túl hangsúlyos szerepet kapnak a néprajzi gyűjtési és muzeológiai gyakorlatok, az adatkezelés, az archiválás módszereinek elsajátítása és a terepkutatás. A végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

 

Az alapfokozat birtokában a néprajz alapképzési szakon végzettek képesek

  • a főbb néprajzi tárgykörök anyagának, szakirodalmának, fogalmainak és terminológiájának ismeretében azok gyakorlati célú felhasználására;
  • a néprajzi tanulmányokra és kutatásokra érvényes ismeretszerzés általános módjainak és a fő kutatási módszereknek a birtokában közreműködni a magyarság és Európa népeinek hagyományos kultúrájára vonatkozó vélemények alakításában, elemzések elvégzésében;
  • néprajzi elemzéseket különböző nézőpontok szerint bemutatni, átgondolni;

 

továbbá alkalmasak:

  • a néprajztudományi ismereteket igénylő munkakörök ellátására;
  • a közművelődés, a muzeológia, a tömegkommunikáció és a kultúrakutatás területén néprajzi témájú feladatok alkotó szellemű elvégzésére.

 

Rendelkeznek magas fokú motivációval és hivatástudattal a kultúra néprajzi feltárása, feldolgozása, megőrzése iránt. Sikerorientáltság és a minőség iránti elkötelezettség jellemzi a végzetteket, valamint a kultúra néprajzi kutatásával kapcsolatos problémaérzékenység és problémamegoldó képesség.

 

Az alapszakon szerezhető végzettségi szint: 

alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)

 

Az alapszakon szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: néprajz alapszakos bölcsész

Nappali tagozat, 6 féléves képzési idő.

Erre a képzésre nappali és levelezős diákok jelentkezhetnek.

Hírek, újdonságok